Home > 2015 > December

Monthly Archives: December 2015

Christmas Message from Cardinal Quevedo

Minamahal kong Sambayanan ng Cotabato: Ang mensahe ng Pasko ay Kapayapaan.  Sa mga burol ng Bethlehem, isang anghel mula sa langit ang nagpahayag ng kapanganakan ni Hesus at maraming “hukbo ng kalangitan” ang nagsiawit sa mga mahihirap na pastol, “Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya” (Lk.2:14). Sinasabi sa atin ng Kristiyanong Kasulatan na ... Read More »